Law & More: uw bedrijfsjurist

Advocaten voor bedrijven

U kiest met Law & More voor een resultaatgericht advocatenkantoor

Advocaten en Belastingadviseurs

Law & More werkt voor allerlei soorten ondernemingen van klein tot groot in Nederland. Voor veel bedrijven is ons kantoor de bedrijfsjurist. Onze medewerkers kennen de betreffende bedrijven goed. Het is daarom eenvoudig om hun snel en goed bij te staan. Veel activiteiten worden via email en telefoon afgehandeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de voorbereiding of beoordeling van concept overeenkomsten. Het kantoor kan ook voor u onderhandelen over juridische aangelegenheden.

image-003

We zijn er als u ons nodig heeft

Wat kunnen wij voor u doen?
Hieronder vindt u voorbeelden van onderwerpen, waarbij wij u kunnen helpen:

 • agentuurovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsrecht
 • civiele procedures
 • distributeursovereenkomsten
 • energierecht
 • financiering en leasing
 • fusies en overnames
 • intellectuele eigendomsrechten
 • ondernemingsrecht
 • privacywetgeving
 • productaansprakelijkheid
 • softwarecontracten

We kunnen op maat werken

Bijzondere diensten

image-009

Maak kennis met onze advocaten

Tom Meevis

Tom Meevis is Managing Partner / Advocaat bij Law & More. Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan als bedrijfsjurist bij bedrijven. Hij heeft gewerkt voor technologische bedrijven (research en development, chemie, life sciences, electronica en technisch textiel), energiebedrijven (grootverbruikers, productie en verkoop van utilities op industriele sites, opsporing, winning en transport van aardgas) en financiele instellingen (banken, treasury afdelingen, beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen). Verder heeft hij gewerkt aan acquisities en desinvesteringen van bedrijven, zowel kleine transactie als openbare biedingen. Hij heeft ondersteuning verleend bij grote vastgoedtransacties en bij de oprichting van beleggingsfondsen. Zijn projecten waren zowel in Nederland als in andere landen.

Tom heeft zijn doctoraalexamen Nederlands recht behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zijn postdoctoraalexamen belastingkunde aan Tilburg University.

Bij Law & More richt Tom Meevis zich op ondernemingsrecht, contractenrecht, financieel recht, intellectuele eigendom, energierecht en strafrecht. Hij is verder de procesrecht specialist van het kantoor.

Maxim Hodak

Maxim Hodak is een Nederlandse advocaat met uitgebreide internationale bedrijfsjuridische ervaring met speciale aandacht voor het helpen van cliënten van Euraziatische markten in Nederland op het gebied van vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, internationaal handelsrecht, corporate finance en fusies en overnames, het opzetten en het management van complexe internationale projecten en fiscale/financiële structuren. Maxim Hodak spreekt Nederlands, Duits, Frans, Engels, Russisch en Oekraïens.

Maxim Hodak is gericht op cliënten van Eurazië als een antwoord op een groeiende vraag van zulke cliënten om een diepgaand juridisch advies en ondersteuning in het kader van het opzetten van operaties en structurering van activa en activiteiten in de Nederlandse jurisdictie en via de Nederlandse jurisdictie naar het buitenland.

Maxim Hodak begon zijn carrière op juridisch gebied bij Clifford Chance Brussel in 2002. Vervolgens werkte hij als bedrijfsjurist bij ING Bank in Nederland. In 2005 werd hij gevraagd om bij een internationale TV zender te komen werken als general counsel en directeur van de holding om ondersteuning te bieden aan de internationale groei vanuit Nederland. Sinds 2009 richt Maxim zich volledig op het bieden van juridische diensten aan Euraziatische cliënten in Nederland, met name op ondernemingsrecht en contractenrecht, internationale belastingen, structurering van activa en projectfinanciering.

Maxim Hodak heeft een doctoraaldiploma Nederlands recht (Universiteit van Amsterdam) en een postdoctorale graad op het gebied van Investment Finance (EHSAL Management School, Brussel). Maxim Hodak is verder bezig met permanente juridische en fiscale opleiding.

bg003_optimized

Algemene Voorwaarden Law & More B.V.

1. Law & More B.V., gevestigd te Eindhoven, (hierna “Law & More”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht met het doel de beoefening van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene inkoopwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Law & More. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

4. Law & More voert opdrachten uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten en verplicht zich, conform deze regels, tot geheimhouding van de van cliënt in het kader van de opdracht verkregen informatie.

5. Indien in verband met de aan Law & More opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Law & More vooraf overleggen met de cliënt. Law & More is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Law & More is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,–. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Law & More gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. De cliënt vrijwaart Law & More ten aanzien van aanspraken van derden voor zover verband houdend met de opdracht.

7. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Law & More een honorarium (vermeerderd met BTW) verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Law & More is gerechtigd haar uurtarief periodiek aan te passen.

8. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen 30 dagen na factuurdatum bij Law & More te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft, dan is Law & More verplicht dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Dergelijke meldingen worden niet aan cliënt bekendgemaakt.

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Law & More is onderworpen aan het Nederlands recht.

11. De rechter in Oost-Brabant is bevoegd in geval een geschil wordt voorgelegd, met dien verstande dat Law & More bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

12. Alle vorderingsrechten die de cliënt jegens Law & More kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

13. Declaraties van Law & More worden per e-mail of per gewone post aan cliënt verzonden en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen door Law & More te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht. Law & More is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Indien de cliënt declaraties niet tijdig betaalt is Law & More gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat zij is gehouden tot vergoeding van eventuele schade die daaruit voortvloeit.

LAW & MORE B.V.

klantenvertellen-imageMet haar ondernemingsrechtelijke en fiscale achtergrond, combineert Law & More de know how van een groot corporate en fiscaal kantoor met de aandacht en maatwerkservice die u verwacht van een boetiek kantoor. Wij zijn internationaal met betrekking tot de scope en de aard van onze diensten en we werken voor een range van geavanceerde lokale en internationale cliënten, van vennootschappen en instellingen tot individuen.

Law & More heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Klantentevredenheid staat centraal. Daarom meten wij de klantentevredenheid via advocaatscore.nl. Hier vindt u de reviews van onze cliënten.

Over Ons

Law & More is een dynamisch multidisciplinair Nederlands advocatenkantoor en fiscaal adviesbureau. Het is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en fiscaal recht. Het kantoor is gevestigd in Eindhoven en Amsterdam.

Law & More Website

 

Eindhoven Contact

De Zaale 11,
5612 AJ, Eindhoven
Phone: +31 (0) 40 369 06 80

Email: info@lawandmore.nl

Amsterdam Contact

BEZOEKLOCATIE:
Thomas R. Malthussstraat 1
1066 JR Amsterdam
Phone: +31 (0) 20 369 71 21

Email: info@lawandmore.nl